Hoofdstuk I. Algemene Voorwaarden Ad-Lete BV

De algemene voorwaarden zijn opgesplitst in de gebruiksvoorwaarden voor de provider en gebruiksvoorwaarden voor de sponsor.

Hoofdstuk I. Algemeen 

Artikel 1 Definities

De volgende definities worden in deze algemene voorwaarden gehanteerd:

Aanbieder: De aanbieder van een te sponsoren sponsorpakket.

Account: De mogelijkheid om gebruik te maken van de Diensten.

Ad-Lete: De besloten vennootschap Ad-Lete BV, gevestigd te Lemmer

Advertentie: Een advertentie op de Website, waarin de Aanbieder een sponsorpakket aanbiedt.

Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Dienst: De diensten die Ad-Lete aanbiedt.

Gebruiker: Degene die gebruik maakt van de website, Aanbieders en Sponsors daaronder begrepen.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Aanbieder en Sponsor met betrekking tot het Sponsorpakket.

Sponsor: Het bedrijf dat dan wel de particulier die de sponsoring van het

sponsorpakket op zich neemt.

Sponsorpakket: Het pakket dat ter sponsoring wordt aangeboden.

Sponsor hetzij Aanbieder wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Lid 3. Ad-Lete BV behoudt zich het recht om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te kunnen wijzigen.

Lid 4. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Ad-Lete en gebruikers of derden, dan worden laatstgenoemden geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien ontstane rechtsverhoudingen.

Lid 5. Nietigverklaring van enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden leidt niet tot nietigheid van de andere bepalingen. Deze zullen onverkort van toepassing blijven. Ad-Lete behoudt zich het recht voor in voorkomend geval de nietige bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling, daarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige bepaling in acht nemend.

Artikel 3 Overeenkomsten

Lid 1. Overeenkomsten kunnen op iedere door de partijen gewenste wijze worden gesloten. Overeenkomsten tussen partijen zijn bindend ongeacht de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen.

Website: www.ad-lete.nl & www.ad-lete.com

Artikel 2 Toepassing Algemene Voorwaarden

Lid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, en op alle rechtshandelingen tussen Ad-Lete BV en gebruikers, en waar van toepassing ook derden. Afwijking van de Algemene Voorwaarden is mogelijk, mits dit vooraf uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Lid 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van een Gebruiker hetzij

Artikel 4 Diensten

Lid 1. Ad-Lete BV biedt een platform aan waarop Aanbieders in contact kunnen komen met Sponsors in verband met de sponsoring van een te sponsoren sponsorpakket. Ad-Lete BV faciliteert dit platform slechts en kan daarom niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van Advertenties en/of voor het handelen of nalaten van Gebruikers, ook als dat verband houdt met het gebruik van de Website. Ad-Lete is te allen tijde gerechtigd haar dienstverlening aan te passen, te wijzigen of zelfs te beëindigen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid en Vrijwaring

Lid 1. Ad-Lete BV is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar websites of van websites die met de website van Ad-Lete BV zijn verbonden, als ook door middel van hyperlinks of metatags. Daarnaast is Ad-Lete BV niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met materiaal dat op de website beschikbaar is of wordt verkregen via cookies. Verder is Ad-Lete BV niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het gebruik van diensten en/of informatie aangeboden door derden via de website.

Lid 2. Ad-Lete BV streeft naar up to date, accuraat en compleet materiaal op haar website(s). Ad-Lete BV kan echter niet garanderen dat het materiaal dat op de website wordt aangeboden up to date, compleet en accuraat is. Daarnaast garandeert Ad-Lete BV niet dat de informatie die op de website wordt aangeboden vrij is van fouten en/of virussen.

Lid 3. Ad-Lete BV is niet aansprakelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die wordt ontleend aan de website.

Lid 4. Gebruiker vrijwaart Ad-Lete BV tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van het gebruik van (informatie op) de website van Ad-Lete BV door of in opdracht van Gebruiker geplaatst en/of die anderszins verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van de website.

Artikel 6 Materiaal

Lid 1. Ad-Lete BV behoudt zich het recht om materiaal te verwijderen wanneer Ad-Lete BV verneemt dat materiaal onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met de wet en/of haar beleidsregels.

Artikel 7 Persoonlijke gegevens

Lid 1. Ad-Lete BV maakt gebruik van een privacy- en een cookiebeleid.

Artikel 8 Onderhoud

Lid 1. Ad-Lete BV is te allen tijde gerechtigd de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken voor onderhoud of aanpassingen aan de website. Door de buitengebruikstelling van de website kan nimmer een recht op schadevergoeding ontstaan van de gebruiker op Ad-Lete BV.

Artikel 9 Account

Lid 1. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van Ad-Lete BV dient een account te worden aangemaakt op de wijze zoals beschreven op de website onder opgave van de gevraagde gegevens.

Lid 2.    Een account wordt pas aangemaakt wanneer Ad-Lete BV de aanvraag tot het plaatsen van een account schriftelijk heeft aanvaard. Ad-Lete BV is gerechtigd (het aanmaken van) een account en/of (het plaatsen van) een advertentie, opdracht, richtprijs of andere informatie door de gebruiker te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.

Lid 3. Ten behoeve van een account wordt een wachtwoord aan de gebruiker verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de gebruiker mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn account en vrijwaart Ad-Lete BV voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn account van de dienst is gemaakt.

Lid 4.    Ad-Lete BV is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de dienst.

Artikel 10 Gebruik van diensten

Lid 1. De Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die hij in het kader van de dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de diensten en dat hij zich ter zake van het plaatsen van Advertenties, het aangaan van Overeenkomsten en het uitvoeren daarvan zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
Lid 2. Door het aanbieden van gegevens op de website, waaronder mede maar niet beperkt tot Advertenties, geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens op de website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Gebruiker is er mee bekend dat de positionering van advertenties en andere informatie op de website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
Lid 3. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de op de website gepubliceerde gegevens. Hij garandeert dat de inhoud van deze gegevens juist, actueel en betrouwbaar is en niet in strijd is met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig is. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van Ad-Lete BV niet zal schaden.

Lid 4.  De onderstaande gegevens mogen in ieder geval niet op de Website worden geplaatst:

 • materiaal dat in strijd is met enige wet, regelgeving of deze algemene voorwaarden;
 • materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken;
 • materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy rechten of waarmee andere rechten van Ad-Lete of derden worden geschonden;
 • materiaal dat naar de mening van Ad-Lete in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of oproept tot geweld of haat tegen een ander of anderen;
 • materiaal waarin op enige wijze melding wordt gemaakt dan wel wordt verwezen naar een andere, met de website concurrerende of vergelijkbare website;
 • een advertentie of opdracht die ten doel heeft het (in)direct promoten van een onderneming;
 • materiaal dat afkomstig is van een uitzendorganisatie;
 • het telefoonnummer en/of adres van de Gebruiker.

Lid 5. Ad-Lete behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Ad-Lete behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om Advertenties en/of andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de Website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding.

Lid 6. Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Gebruiker worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten
Lid 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website behoren bij uitsluiting toe aan Ad-Lete en/of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de gebruiker is aangeleverd in verband met het plaatsen van Advertenties, opdrachten, referenties, richtprijzen of anderszins.
Lid 2. Het is de gebruiker niet toegestaan de website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Ad-Lete, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ad-Lete, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
Lid 3. De Gebruiker garandeert dat de door hem op de website geplaatste informatie, waaronder begrepen Advertenties, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De gebruiker vrijwaart Ad-Lete volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 12 Uitsluiting

Ad-Lete behoudt zich het recht voor om Gebruiker uit te sluiten van elk verder gebruik van de website, door onder meer zijn account te blokkeren en/of op te heffen, zonder verplicht te zijn tot het betalen van een vergoeding, wanneer Gebruiker zich schuldig maakt aan:

 • het in strijd handelen met deze Algemene Voorwaarden
 • het maken van inbreuk op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden
 • het in strijd handelen met geldende wet- en regelgeving

Artikel 12 Overmacht

Ad-Lete is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. (Overmacht definieren)

Artikel 13 Verwijzingen

Op de website staan verwijzingen naar websites van derden. Ad-lete heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en/of het gevoerde beleid.

Artikel 14 Inbreuk melden

Lid 1. Advertenties, opdrachten, en richtprijzen dienen te worden geplaatst op de wijze als op de website bepaald en onder vermelding van de op de website gevraagde gegevens.
Lid 2.    Indien een gebruiker van mening is dat bepaalde informatie op de website onrechtmatig is kan hij dit aan Ad-lete melden door middel van ….

Artikel 15 Duur; einde

Lid 1.    Elke overeenkomst tussen Ad-Lete en de Gebruiker wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Gebruiker is te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst zonder opgave van reden schriftelijk te beëindigen.
Lid 2     Indien de Gebruiker in staat van faillissement geraakt, surcéance van betaling aanvraagt, de bedrijfsvoering staakt of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft Ad-Lete het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 16 Geschillen

Lid 1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing.

Lid 2. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in arrondissement Leeuwarden.